Omega Programming

تگ های قالب بندی متن

علاوه بر خصیصه style می توان از تگ های زیر برای قالب بندی متن استفاده کرد:

برچسب هاتوضیحات
<b> متن را برجسته معرفی می کند
<big> متن را بزرگ معرفی می کند
<em> متن را مورب معرفی می کند
<i> متن را مورب معرفی می کند
<small> متن را کوچک معرفی می کند
<strong> متن را برجسته معرفی می کند
<sub> متن را زیرنویس دار معرفی می کند
<sup> متن را بالانویس دار معرفی می کند
<ins> قطعه متنی را که در متن اصلی جا داده شده معرفی می کند
<del> قطعه متنی را که از متن اصلی حذف شده نشان می دهد
<mark> متن را highlight معرفی میکند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برای درک کارایی هر کدام از تگ ها مثال های زیر را اجرا نمایید:

<p>This text is normal.</p>

<p><b>This text is bold</b>.</p>

<p><strong>This text is strong</strong>.</p>

<p><i>This text is italic</i>.</p>

<p><em>This text is emphasized</em>.</p>

<h2>HTML <small>Small</small> Formatting</h2>

<h2>HTML <mark>Marked</mark> Formatting</h2>

<p>My favorite color is <del>blue</del> red.</p>

<p>My favorite <ins>color</ins> is red.</p>

<p>This is <sub>subscripted</sub> text.</p>

<p>This is <sup>superscripted</sup> text.</p> 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی تگ های قالب بندی متن