Omega Programming

خصیصه های قالب بندی متن در css

Text Color

ویژگی color برای تنظیم رنگ متن استفاده می شود. می توان ویژگی رنگ را با روش های زیرمقدار دهی کرد:

مقادیرمبنای 16 مانند:  "#ff0000"

مقادیر rgb مانند: "rgb(255,0,0)"

مقداردهی با استفاده از نام رنگ مانند: "red"

رنگ پیش فرض برای متن یک صفحه در انتخابگر body تعریف می شود:

body {
    color: blue;
}

h1 {
    color: #00ff00;
}

h2 {
    color: rgb(255,0,0);
}

 Text Alignment

برای ترازبندی متن از ویژگی text-align استفاده می شود. متن می تواند بصورت وسط چین، چپ یا راست چین و همچنین ترازبندی از طرفین تنظیم گردد.

h1 {
    text-align: center;
}

p.date {
    text-align: right;
}

p.main {
    text-align: justify;
}

Text Decoration

از ویژگی text-decoration برای طراحی ظاهر متن استفاده می شود. به عنوان مثال اغلب برای حذف زیرخط از لینک ها استفاده می شود.

a {
    text-decoration: none;
}

همچنین می تواند برای متن نیز استفاده شود:

h1 {
    text-decoration: overline;
}

h2 {
    text-decoration: line-through;
}

h3 {
    text-decoration: underline;
}

 Text Transformation

از ویژگی text-transform برای تبدیل حروف متن به حروف کوچک یا بزرگ استفاده می شود. همچنین با استفاده از مقدار capitalize می توان حرف اول هرکلمه را به حرف بزرگ تبدیل کرد و بقیه حروف کلمه کوچک باقی می مانند.

p.uppercase {
    text-transform: uppercase;
}

p.lowercase {
    text-transform: lowercase;
}

p.capitalize {
    text-transform: capitalize;
}

 Text Indentation

text-indent برای تو رفتگی ابتدای متن استفاده می شود. در مثال زیر در اولین خط  پاراگراف  50px تو رفتگی ایجاد می شود.

p {
    text-indent: 50px;
}

 

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی آموزش ها آموزش CSS آموزش CSS خصیصه های قالب بندی متن در css