Omega Programming

عناصر html

اسناد html توسط عناصر html ساخته می شوند. عناصر Html با یک تگ شروع، آغاز و با یک تگ پایانی تمام می شوند. هر چیزی که میان دو تگ شروع و پایان قرار گیرد، محتوای عنصر نامیده می شود.

<tagname>content</tagname>
در مثال زیر تگ شروع <p> و تگ پایان</p> می باشد. و محتوای عنصر .My first HTML paragraph است.
<p>My first HTML paragraph.</p>
عناصر html بصورت تودرتو نیز بکار می روند. مانند مثال زیر:
<html>
<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>

در این مثال عنصر html با تگ <html> شروع و با تگ </html> پایان یافته و عناصر دیگر که بین این دو تگ قرار دارد محتوای عنصر html نامیده می شود. به همین ترتیب عنصر body با تگ <body> شروع و با </body> پایان یافته و سایر عناصری که بین این دو تگ قرار دارد محتوای عنصر body نامیده می شود. برای سایر عناصر موجود در مثال نیز به همین ترتیب می باشد.

نکته: برخی عناصر html تگ پایان ندارند. به این نوع عناصر empty element می گویند. یک نمونه از این عناصر <br> است. این عنصر در هر قسمت ازکدها که استفاده شود موجب تمام شدن خط می شود، یعنی موجب میشود بقیه متن در خط بعدی نمایش داده شود.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی آموزش ها آموزش HTML آموزش HTML عناصر html