چیدمان تجهیزات پزشکی

تعیین سطح فناوری

استاندارد سرویس های بیمارستان از نظر ارائه سطوح مختلف کیفیت و تکنولوژی ، بنا به درخواست و بودجه متقاضی متفاوت است .بنابراین با در نظر گرفتن کلیه امکانات محلی ، عادات و رسوم و همچنین بودجه مورد نظر ، دستگاه ها و مبلمان پزشکی مورد تعدیل قرار می گیرند.

بودجه بندی مقدماتی

تخمین بودجه دقیق وسایل پزشکی مورد نیاز برای هر اتاق ،امکان پذیر نمی باشد ولی بودجه تخمینی برای ملزومات پزشکی مورد نیاز برای هر بخش یا حتی برای کل بیمارستان محاسبه و ارائه می گردد و با توجه به بودجه متقاضی و درخواست کاربران و با در نظر گرفتن میزان تکنولوژی مورد درخواست متقاضی ، تصمیم نهایی اتخاذ می گردد.

برگه اطلاعات فنی و تخصصی تفکیکی هر نوع اتاق و مجموعه اطلاعات تجهیزات پزشکی اصلی

در این برگه، برای هر اتاق و فضای درمانی بسته به کاربری و عملکرد آن اتاق بر اساس استانداردهای بین المللی، ضوابط و اطلاعات کلی مبنی بر الزامات محیطی، نوع نازک کاری، ذکر جزئیات دستگاه های پزشکی و هم چنین سرویس های پیش نیاز هر یک به منظور تامین ایمنی (صدا، آتش سوزی و غیره) ارائه می گردد. این اطلاعات و ضوابط به هر یک از مهندسین مرتبط ارجاع داده می شود تا محاسبات و طراحی های خود را بر آن اساس پایه گذاری و پیاده سازی نمایند تا تمامی الزامات فضایی در هر اتاق رعایت گردد.

نقشه های بار گذاری در مقیاس یک به صد (۱:۱۰۰)

در این بخش چیدمان تجهیزات پزشکی و مبلمان بیمارستانی در نقشه ها با مقیاس متناسب انجام می گردد. نقشه چیدمان به وضوح فضای گردش کار و الزامات چگونگی جا نمایی را نشان می دهد.

نقشه های بار گذاری در مقیاس یک به پنجاه (۱:۵۰)

این گونه نقشه ها مشابه نقشه های یک به صد هستند که بیشتر توسعه یافته اند و در مقیاس بزرگتر ارائه می گردند. تجهیزات پزشکی و ملزومات مهندسی و همچنین مبلمان پزشکی نیز نشان داده می شوند. راههای ارتباطی و نقاط الکتریکی (برق، IT ، مخابرات، و غیره) ، لوله کشی (خروجی های آب گرم و سرد، آب مقطر و فاضلاب) ، تهویه مورد نیاز و هر گونه ملزومات مهندسی دیگر ، برای کارکرد و بهره برداری مناسب از فضای موجود در نظر گرفته می شوند.

همچنین، سایر پیش‌بینی‌های سیستم‌های تخصصی در سطح شماتیک همچون احضار پرستار، خروجی‌های گازهای پزشکی و غیره ارائه می شوند. ولی طراحی شبکه های این سیستم های تخصصی جز خدمات ما نمی باشد.

لیست اجزای هر اتاق

گزارشات دقیق، اجزای پزشکی را در هر فضای پزشکی و پیراپزشکی ارائه می دهد.

لیست جزییات هر اتاق

در این لیست تمامی لوازم و دستگاه های پزشکی موجود در هر اتاق با جزییات آنها ذکر می گردد.